İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HK.

Sayın üyemiz,

"İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Sözkonusu Karar ile;

Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında mal ihracatı yapmak şartıyla, ihracatı;

-500 Bin - 10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),

-10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),

-25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),

-50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,

-100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport, eş ve çocukları kapsamayacaktır. Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.

Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

Hususi Damgalı Pasaport müracaatı www.ticaret.gov.tr  adresinden temin edilecek müracaat formu doldurularak İhracatçı Birliğine sunulacaktır. İhracatçı Birliğine başvuru sırasında aranan belgeler ve dikkat edilecek hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

- Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulur. Form elektronik ortamda ya da el ile doldurulabilir.

- Formun doldurulmasını müteakip formda yer alan "fotoğraf” kısmına fotoğraf yapıştırılır. Forma yapıştırılacak fotoğrafın biyometrik olması zorunlu değildir. Ancak Emniyet Müdürlüğüne yapılacak başvuruda formla birlikte ibraz edilecek 2 adet fotoğrafın biyometrik (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun) olması zorunludur.

- Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.

- Formun ön ve arka yüzü tek yaprakta olmalıdır.

- Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlara dikkat edilmelidir.

- Formda "Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer verilen bilgilerde kısaltma yapılmaz.

- Müracaat sahibi Nüfus Cüzdanına sahipse, formda yer alan "Seri No” satırına nüfuz cüzdanının ön yüzünde "SERİ” satırında yer alan 1 harf ve 2 rakam ile "No” ibaresinden sonra belirtilmiş olan 6 haneli rakamın yazılması, "Geçerlilik Tarihi” satırının boş bırakılması, "Veren Makam” satırına Nüfuz Cüzdanının arka yüzünde yer alan "Verildiği Yer” kısmında yer alan bilginin yazılması gerekmektedir.

- Müracaat sahibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahipse, formda "Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

- Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama bulunmaz.

- Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanan form, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanır.

Form, aşağıda belirtilen belgeler eklenerek, bir dilekçe ekinde firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine postayla, kargoyla veya elden iletilir.

Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu tevsik etmeye yönelik belgeler:

- Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicili gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ve diğer belgeler (İbraz edilen Ticaret Sicili Gazetesinin güncel olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından www.ticaretsicil.gov.tr adresinden teyit edilir veya firmalardan ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin Ticaret Sicil Müdürlüğünce onaylanmış sureti talep edilir.)

- Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibariyle geçmişe dönük 3 aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir)

- Formu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduğunu tevsik etmeye yönelik belgeler:

- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı (İmza sirkülerinin, aslı ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince görülmesi ve onaylanması kaydıyla yalnızca fotokopisi muhafaza edilebilir.)

- 1 adet Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi

- İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince https://pasaport.ekonomi.gov.tr/ adresinden erişilebilecek sisteme veri girişi yapılabilmesi ile başvuruya ilişkin diğer işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen, aşağıda belirtilen bilgileri eksiksiz olarak içeren belgeler

Firmanın vergi kimlik numarası, unvanı, adresi, web adresi (varsa), elektronik posta adresi (varsa), bulunduğu şehir, posta kodu, telefon numarası ve faks numarası

Müracaat sahibinin TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı, adresi, elektronik posta adresi, bulunduğu şehir, posta kodu, ev/iş telefon numarası ve cep telefon numarası

Müracaat sahibinin başvuruda bulunacağı Bölge Müdürlüğü (Müracaat sahibi, başvurusunu tercih edeceği herhangi bir Bölge Müdürlüğüne yapabilir.)

Müracaat sahibi, formun ve Bölge Müdürlüğünü/Emniyet Müdürlüğünü muhatap üst yazının tarafına postayla/kargoyla gönderilmesini talep ediyorsa gönderimin yapılacağı adres

- Eksik belge ile müracaat halinde başvuru işleme alınmaz.

-Formda yer verilen "Firma Yetkilisinin Öğrenim Durumu”nu tevsik etmeye yönelik belgelerin İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine, Bölge Müdürlüklerine ve Emniyet Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ve varsa daha önce alınmış pasaportların İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine ve Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamakta olup, anılan belgelerin Emniyet Müdürlüklerine yapılacak başvuru esnasında ibrazı zorunludur.

Diğer Hususlar

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen on beş gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylayan Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez”

Önemle bilgilerinize sunarız.