İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

KİB Hakkında

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Bugünkü Karadeniz İhracatçı Birlikleri'nin nüvesini oluşturan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1940 yılında Türkiye Fındık İhracatçıları Birliği olarak merkezi Giresun'da olmak üzere kurulmuştur.

1951 yılında İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği'nin kurulması ile Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği adını almış, 1986 yılında yapılan bir düzenleme ile de Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği adını almıştır.

Resmi Gazete'nin 20.12.1994 tarih 22147 sayılı nüshasında yayımlanan Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 4059 sayılı Kanun ile yurdumuzdaki diğer İhracatçı Birlikleri ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşları arasına dahil edilmiştir.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasını takiben meydana gelen değişimler sonucunda Bölgemizden fındık ve mamulleri dışındaki ürünlerin de artan bir şekilde ihraç edilmeye başlanması üzerine duyulan ihtiyaç sonrasında, Resmi Gazete'nin 02 Ocak 1998 gün 23218 sayılı nüshasında yayınlanan ihracat 97/34 sayılı Tebliğ ile Karadeniz Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Karadeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği kurulmuş ve bu gelişmeye paralel olarak Genel Sekreterliğimizin adı Karadeniz İhracatçı Birlikleri olarak değiştirilmiştir.

03/07/2009 gün 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5910 sayılı "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Biriklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile görevleri;

"a) Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.

b) İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak.

c) TİM'in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak.

d) TİM'in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla; amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik vakıf kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, bütçe imkânları çerçevesinde gerektiğinde mal ve hizmet almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, gerektiğinde iştigal sahası ile ilgili ortak hizmet verecek şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, laboratuvar, test, muayene ve belgelendirme konularında üyelerini desteklemek, fuar, sergi ve tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergilere iştirak etmek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

e) TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmak."

olarak belirlenen Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Samsun'da İrtibat Bürosu bulunmaktadır.