İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)

Üyelik

Üyelik formuna ulaşmak için tıklayınız.

Üyelik formunu doldurunuz ve bu form ile firmanıza en yakın İhracatçı Birliğine başvurunuz.

Bilgi için "Üyelik Servisi" ile irtibata geçebilirsiniz. Telefon: 0(454) 216 24 26

Üyelikle ilgili şartlar:

 1. Üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz. 
 2. Daha önce Genel Sekreterliğimizde herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir. 
 3. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir. 
 4. Giriş aidatı her Birlik için 200 TL' dir.
 5. Üye olacak firmalar 

- Şahıs Firmaları ise talep edilen belgeler:

  • Şahsın Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Şahsın Oda Sicil Kayıt Fotokopisi
  • Şahsın İmza Beyannamesi

- Tüzel Kişi Firmalar ise talep edilen belgeler:

  • Şirket Vergi Levhası ya da Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi
  • Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ya da Şirket Ana Sözleşme Fotokopisi
  • Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi

Not: Birliğe üye olma zorunluluğu, Üyelerin yükümlülükleri, Üyelikten Çıkış vb. konular
5910 Sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4. maddesi ile belirlenmiştir.

(1) İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir.
(2) Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.
(3) Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Müsteşarlığı'nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Her yılın Şubat ayı sonuna kadar yıllık aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki yıllara ait aidat borçları tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.”